12. května 2015

Odpovědi na biblické otázky!

Odpovědi na biblické otázky - GotQuestions.org Cesky!

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,
je to Boží dar – není z vašich skutků,
takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezským 2:8-9