12. května 2015

Jak dosáhnu odpuštění u Pána Boha?Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, 
není z vašich skutků, 
takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezským 2:8-9