12. listopadu 2011

Seznam Falešných učitelů, kazatelů, evangeliků a proroků.
2.list Petrův 2:1
V Božím lidu se vyskytli i lživí proroci, 
jako se objeví i mezi vámi lživí učitelé. 
Vymyslí různé bludné nauky o Bohu. Dokonce 
budou zapírat Pána, který je vykoupil, 
ale tím na sebe přivodí rychlý a hrozný pád.


Matouš 7:15
Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli,
kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti 
jsou jako lační vlci.


Matouš 24:24
Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci 
a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, 
že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.

Tony Alamo - Mikael Alfvén - Ernest Angley - Don Bashan
Ern Baxter - Reinhard Bonnke - Todd Bentley - John Bevere
Mike Bickle - Curry Blake - Juanita Bynum - Rhonda Byrne - Buddha
William Branham - Rodney Howard Browne - Harold Camping
Morris Cerullo - Kim Clement - Randy Clark - Tony Campolo
Paul Cain - Paul & Jan Crouch - Kenneth & Gloria Copeland
Paul Cunningham - Brian Carn - Bayless Conley - John Crowder
Dan Drápal - Jessie Duplantis - Creflo Dollar - Collin Dye
Göran Duveskog - Deepak Chopra - Ulf Ekman - Robert Ekh
Betty J. Eadie - Claudio Freidzon - Billy Graham - Ted Haggard
Kenneth Hagin - Marilyn Hickey - Kong Hee - Terry Hornbuckle
Renee Hornbuckle - Benny Hinn - Suzanne Hinn
Charles & Frances Hunter - Mary Alice Isleib - Cindy Jacobs
John Paul Jackson - T.D. Jakes - Bill Johnson - T.B.Joshua
Rick Joyner - William Paul Young (Kniha Chatrč)
Patricia King - Kathryn Kuhlman - Marcus & Joni Lamb - Dalai Lama
Eddie Long - Joakim Lundqvist - Micael Lundin - Wolfhard Margies
Beth Moore - Lord Maitreya - Joyce Meyer - William Miller 
Ellen G. Whiteova - Millerité - Charles Mumford - Martin Njamba
Joel Osteen - Victoria Osteen - Papež  - Matka Tereza
Rod Parsley - Chuck Pierce - Frederick Price - Joseph Prince
Derek Prince - Phil Pringl - Clark Pinnock - Sid Roth - Oral Roberts
Pat Robertson - Jane Roberts - Steve Ryder - Dutch Sheets- Robert Schuller Joseph Smith Carl-Gustaf Severin - Charles Simpson - Jimmy Swaggart 
Susie Tapp - Tommy Tenney - Eckhart Tolle - Daniel Viklund - Peter Wagner
Rick Warren - Paula White - Bruce Wilkinson - Oprah Winfrey 
Neale Donald Walsch - Ed Young
Mary K. Baxter (Boží zjevení pekla) - Bill Wiese (23 minut v pekle)
 Většina programů na TV7 / TBN TV / Daystar TV
Emmanuel TV - Biskup .....


Matouš 7:21-23
Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království.
Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce.
V den posledního soudu mi mnozí řeknou: 'Pane, Pane, cožpak jsme
ve tvém jménu nemluvili, nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?'
Já jim však odpovím: 'Nikdy jste mi nepatřili a neřídili se podle Boží vůle.
Jděte pryč!'

Jeremjáš 14:14
Hospodin mi řekl: „Ti proroci prorokují mým jménem klam.
Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a nemluvil jsem k nim.
Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce.“

Jeremjáš 23:25-26
„Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam.
Říkají: ,Měl jsem sen, měl jsem sen.‘Jak dlouho ještě?
Je něco v srdci proroků,
kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí?

Matouš 24:11
Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.


Matouš 16:4

Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení,
 ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,"
a nechal je stát a odešel .
1.list Janův 4:1
Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno,
co zní zbožně, ale napřed si ověřte,
zda to pochází od Boha;
vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů.